Què oferim

La Fundació Tutelar APRODISCA, realitza la seva tasca en dues àrees d’intervenció; una prèvia a l’adopció de mesures judicials de suport, assessorant a usuaris i les seves famílies i de l’altra l’atenció directa a les persones que ja tenen adoptada una mesura judicial de suport per l’exercici de la capacitat.

L’any 2021 ha estat un any d’importants canvis en aquest sector, doncs amb l’entrada en vigor de la reforma legislativa que subsituteix el procediment de modificació de la capacitat pel procediment d’adopció de mesures judicials de suport els serveis de la Fundació també s’han actualitzat.

Informació i assessoraments
Aquest servei té com a objectiu bàsic l’assessorament en matèria de l’adopció de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat i els àmbits d’actuació a totes les persones interessades, ja sigui per elles mateixes o per un tercer.
Cal tenir en compte que aquest servei no té finançament públic.

Autotutela → Autoassistència
Fins a l’entrada en vigor del nou règim basat en les mesures de suport, es parlava “d’autotutela”, però ara és més correcte anomenar “autoassistència”, a la figura legal que permet que una persona, en previsió de que en el futur requereixi una mesura de suport per exercir la seva capacitat, designi davant notari aquella persona, física o jurídica que vol que presti el suport que necessiti. D’aquesta forma, la persona o entitat designada haurà d’exercir la mesura de suport en el moment en que ho necessiti la persona amb discapacitat.

Servei de pre-tutela → pre-assistència
La funcionalitat d’aquest servei és la formalització d’un compromís moral no vinculant, adquirit entre la Fundació i els pares o l’administració. Aquest es formalitza de manera habitual mitjançant escriptura notarial i deixa palesa la voluntat de designació futura com a tutor del seu fill/filla, familiar i/o tutelat a la Fundació Tutelar.
Per tant, aquest servei té la funció d’orientació a les famílies tutores i/o de referència.

Institucions tutelars → Mesures judicials de suport

A partir de l’entrada en vigor del nou règim normatiu, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir respecte les persones majors d’edat.
Actualment, comptem amb mesures judicials de suport. Aquestes mesures judicials de suport, igual que suceïa anteriorment amb les institucions tutelars, s’exerceix en els àmbits que determina la resolució judicial.
A Catalunya, actualment la mesura de suport que es pot adoptar és la nova assistència.

• Assistència: La persona major d’edat que necessita suport per exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat pot sol·licitar la constitució de l’assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi Civil de Catalunya. No s’ha d’entendre l’assistència com existia abans de la reforma legislativa, sinó que es tracta d’una nova institució jurídica amb característiques totalment diferents.
S’amplia l’abast de l’assistència, de tal forma que s’adapta a les múltiples situacions a les quals han de fer front les persones amb discapacitat. La resolució judicial haurà d’especificar quiens són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d’intervenir.
De forma excepcional, l’assitència podrà ser representativa. En aquests casos l’autoritat judicial determinarà els actes concrets en els quals la persona que presta assistència pot assumir la representació de la persona assistida.
Pel que fa a les persones que actualment es troben en règim de tutela o curatela, la normativa estableix que el Jutge en un termini màxim de tres anys, haurà de revisar la situació i adaptar-la a l’assistència. Tot i això, a la pràctica es preveu que això serà més lent.

Defensor judicial

Aquesta institució és de caràcter temporal i transitori, designada pel jutge mentre no hi ha cap tutor assignat i finalitza la seva funció quan s’ha complert l’actuació o es modifica la situació per la qual es va constituir. Per nomenar un defensor judicial s’ha de constatar una afectació de la capacitat per la presa de decisions.
Algunes de les funcions que pot compendre aquesta institució és protegir la seva persona, els seus drets, complir els seus deures o administrar els seus béns.
Per exemple, és sovint que es nomeni mentre s’està tramitant el procediment d’adopció de la mesura de suport.